صفحه نخست | اخبار | ارتباط با ما
اخبار
دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
صفحه اصلي > امور موسسات > نقشه جامع علمی کشور 
 

اولویتهای علم و فناوری در سند نقشه جامع علمی کشور

فصل سوم: اولويت هاي علم و فناوري كشور

 
3-1 .اهـداف اولويت بنـدي و رويكـرد پشتيبانـي از اولويت ها
 
    اســتخراج اولويت هاي علم و فناوري كشــور در ســند حاضر حاصل تركيب رويكردهاي مزيت محور، نيازمحور، مرزشــكن و آينده نگر اســت. بر اين اساس و به منظور تحقق اولويت ها، نوع پشتيباني از آنها بسته به وضع موجود علوم و فناوري هاي مرتبط و نوع توســعه كمي، تحــول و ارتقاي كيفي مورد نظر در طيف وســيعي از پشتيباني هاي فكري، مالي، قانوني، منابع انســاني و مديريتــي متغير خواهــد بود. برخــي رويكردهاي پشتيباني از اولويت هاي علم و فناوري عبارتنداز:
 
- هدايت ســرمايه گذاري ها از طريق برنامه هاي پنج ســاله و بودجه هاي ساليانه، رديفها و تسهيلات مالي متمركز،
- هدايــت نظام آموزش براي تأمين و جذب نيروهاي نخبه و متخصص مورد نياز در حوزه هاي اولويتدار،
- اصــلاح و ايجاد ســاختارها و فرايندها، تنظيــم و تدوين و تصويب سياستها و ضوابط تشويقي خاص براي رشد سريع (ميانبر) در حوزه هاي اولويتدار.
 
3-2 .اولويت هاي علم و فناوري كشور
 
از آنجــا كه حصول اطمينان از رشــد و شــكوفايي در برخي از اولويت ها نيازمند توجه، هدايت و پشــتيباني در ســطوح كلان مديريتي كشور است و در برخي ديگر رشد و توسعه با پشتيبانى مديريت هاي مياني و تخصيص غيرمتمركز منابع حاصل خواهد شد، اولويت ها به ترتيب در سه سطح الف  و ب و ج  تنظيم شده اند. اين دسته بندي ناظر بر نحوه و ميزان تخصيص منابع، اعم از مالي و انساني و توجه مديران و مسئولان است.
 
اولويت هاي الف
 
در فناورى:
 فناورى هوافضا - فناورى اطلاعات و ارتباطات - فناوري هسته اى - فناورى هاى نانو و ميكرو - فناورى هاى نفت و گاز - فناورى زيستی - فناورى هاى زيست محيطى - فناورى هاى نرم و فرهنگى.
 
در علوم پايه و كاربردي:
مادة چگال - سلولهاي بنيادي و پزشــكي مولكولــي - گياهــان دارويي - بازيافــت و تبديل انرژي - انرژي هاي نو و تجديد پذير -رمزنگاري و كدگذاري - علوم شناختي و رفتاري.
 
در علوم انسـاني و معـارف اسـلامي:
مطالعات قرآن و حديــث - كلام اســلامى - فقــه تخصصــي - اقتصــاد، جامعه شناسى، علوم سياسى، حقوق، روانشناسى، علوم تربيتي و مديريت مبتنى بر مبانى اسلامى فلسفه هاي مضاف متكي بر حكمت اســلامي - فلسفه ولايت و امامت - اخلاق كاربردى  و حرفه اى اسلامى - سياستگذارى و مديريت علم، فناورى و فرهنگ - زبان فارسى در مقام زبان علم.
 
در سـلامت:
سياســتگذارى و اقتصــاد ســلامت - دانش پيشگيرى و ارتقاى سلامت با تأكيد بر بيمارى هاى داراى بار بالا و معضلات بومى - الگوهاى شيوة زندگى سالم منطبق با آموزه هاى اسلامى - استفاده از الگوهاى تغذيه بومى.
 
در هنر:
حكمت و فلســفه هنر - هنرهاي اســلامي ايراني - هنرهاي مرتبط با انقلاب اســلامي و دفاع مقدس - اقتصاد هنر - فيلم و سينما - رسانه هاى مجازى با تأكيد برپويانمايي و بازيهاى رايانه اي - معماري و شهرسازى اسلامي- ايراني - موسيقى سنتى و بومى ايران - ادبيات، شعر و داستان نويسى - طراحي هنرى ايراني اسلامي، لباس و فرش ايراني.
 
اولويت هاي ب
 
در فناورى:
ليزر - فوتونيك - زيست حسگرها - حسگرهاى شيميايى - مكاترونيك - خودكارسازي و روباتيك - نيمه رساناها - كشتى ســازى - مواد نوتركيب - بسپارها (پليمرها) - حفظ و احياى ذخاير ژني - اكتشاف و استخراج مواد معدنى - پيشبينى و مقابله با زلزله و سيل - پدافند غيرعامل.
 
در علـوم پايه و كاربردي:
ژئوفيزيك- ايمني زيســتي - بيــو انفورماتيك - اپتيــك - فيزيك انرژيهــاي بالا و ذرات بنيادي - محاســبات و پردازش اطلاعــات كوانتومي - نجوم و كيهان شناســي - فيزيــك اتمي و شــتاب دهنده ها - علوم ژني - محاسبات نرم و سيستمهاي فازي - توپولوژي.
 
در علوم انسـاني و معارف اسلامى:
اخلاق اسلامى و مطالعات بين رشته اى آن - الهيات - عرفان اسلامى - فلسفه - غرب شناسى انتقادى - كارآفرينى و مهارت افزايى - تاريخ اســلام و ايران و انقلاب اســلامى - مطالعات زنان و خانواده مبتنى بر مبانى اســلامى - تاريخ علم (با رويكرد تاريخ اسلام و ايران) - جغرافياي سياسي.
  
درسلامت:
داروهاى جديد و نوتركيب - مديريت اطلاعات و دانش سلامت - طب سنتى - تجهيزات پزشكى - سلولى و مولكولى - ژن درمانى - فراورده هاى زيستي - فناورى تغذيه .
 
در هنـر:
مطالعات انتقادي هنر مــدرن - مطالعات تطبيقي حوزه هاي هنر - هنرهاى سنتى و صنايع دستى - خوشنويسى - هنرهاى نمايشى - مباحث ميان رشته اى هنر و شاخه هاى علوم با تأكيد بر نگاه اسلامى.
 
 اولويت هاي ج
 
در فنـاورى:
اپتو الكترونيك - كاتاليســت ها - مهندســى پزشــكى - آلياژهاى فلزى - مواد مغناطيســى - سازه هاى دريايى - حمل و نقل ريلى - ايمنى حمل و نقل - ترافيك و شهرسازى - مصالح ساختمانى سبك و مقاوم - احياي مراتع و جنگل ها و بهره برداري از آنها - فناورى هاى بومى.
 
در علـوم پايه و كاربردي:
جبــر و رياضيات غيرخطي - رياضيــات گسســته و تركيباتــي - آناليــز تابعي و همســاز - سيســتمهاي ديناميكــي و احتمال - كنترل و بهينه ســازي - زيســت رياضي - پلاســما - بيوفيزيك - فيزيك سيستمهاي پيچيده - بيوشيمي - شيمي سبز - مواد سيليكوني - تكتونيك و زمين شناســي مهندســي - فراوري و استحصال و تلخيص مــواد آلي و معدني - مخاطرات زيســت محيطــي - تغييرات اقليمي - اقيانوس شناســي و علوم دريايي - تنش هاي زيستي و غيرزيســتي - توليد ارقام و گونه هاي مناسب با بهره برداري از تنــوع زيســتي - بهينه ســازي الگوي كشــت منطقه اي - جامعه شناسي زيستي.
 
در سـلامت:
علوم ميان رشــته اى بين علوم پايه با علوم باليني - مقابله با انواع اعتياد - ايمنى غذايى - امنيت غذايى.
   دانلود فایل : sciencemap.pdf           حجم فایل 3116 KB
 پیوندها  دسترسی آسان  ارتباط با ما  Contact information

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 •  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

 • دانشگاه خلیج فارس

 • بنیاد نخبگان استان بوشهر

 •  کارگروه ارزیابی موسسات دانش‌بنیان

 • سامانه تجاری‌سازی طرح‌های دانش‌بنیان

 •  جشنواره ملی دانایی خلیج فارس 

 • پاسخ به پرسش‌های متداول

 • پذیرش در پارک و مراکز رشد

 • واحدهای فناور و محصولات

 • مراکز رشد و واحدهای وابسته

 • دفتر مالکیت فکری

 • پیوندهای مرتبط

 • نقشه سایت

 • تماس با پرسنل حوزه‌های مختلف:  33333560 (077)

 •  اطلاعات کامل تماس و لیست شماره‌های داخلی ...

 • نمابر:  33330136 (077)  و  89776656 (021)

 • تلفن‌های دفتر ریاست: 33330168 (077)  و  33330171 (077)

 • آدرس: بوشهر، خيابان امام خميني، خيابان فردوسي،

    پارك علم و فناوري خليج فارس. کد پستی: 97414-75157

 • پست الكترونيك: info [@] pgstp.ir

کل بازديدهاي سايت: 7084467 | بازدیدهاي امروز سايت: 149 | کل بازدیدهاي این صفحه: 2526 | بازديدکنندگان آنلاين: 9 | زمان بارگذاري صفحه: 0.21
همه حقوق متعلق به پارك علم و فناوری خليج فارس است. Copyright © Persian Gulf Science and Technology Park. All rights reserved.